چک لیست تبلیغات

قبل از شروع تبلیغات از چک لیست زیر استفاده کنید.

شناسایی اهداف:

در هر مرحله با گرفتن کلید Ctrl کیبورد، می توانید چند گزینه را انتخاب نمایید.

شناسایی رقبا:

شناسایی کسب و کار:

اجرای تبلیغات: