تعرفه تابلوهای پل هوایی مواصلاتی

ردیفموقعیت پل هوایی مواصلاتیابعادتعرفه (ریال)وضعیت اکراناتمام اکران
1پل عابر مصطفی آباد پل عابر مصطفی آباد مسیر رفت به سمت فارسان12*330,000,000قابل اکران
2پل عابر مصطفی آباد پل عابر مصطفی آباد مسیر برگشت به سمت شهرکرد12*330,000,000قابل اکران
3پل عابر پردنجان مسیر رفت به سمت فارسان12*330,000,000قابل اکران
4پل عابر پردنجان مسیر برگشت به سمت شهرکرد12*330,000,000قابل اکران
5 محور دهدز – لردگان (روبروی روستای خاردال) مسیر رفت به سمت خوزستان12*325,000,000رستوران چهل ستون99/8/1
6 محور دهدز – لردگان (روبروی روستای خاردال) مسیر برگشت به سمت لردگان12*325,000,000قابل اکران
7محور دهدز – لردگان (روبروی روستای منچ) مسیر رفت به سمت خوزستان12*325,000,000رستوران چهل ستون99/8/1
8محور دهدز – لردگان (روبروی روستای منچ) مسیر برگشت به سمت لردگان12*325,000,000قابل اکران
9محور شهرکرد –بروجن (سفید دشت) مسیر رفت به سمت بروجن12*325,000,000قابل اکران
10محور شهرکرد –بروجن (سفید دشت) مسیر برگشت به سمت شهرکرد12*325,000,000قابل اکران
11محور شهرکرد –بروجن (فرادنبه) مسیر رفت به سمت بروجن12*325,000,000قابل اکران
12محور شهرکرد –بروجن (فرادنبه) مسیر برگشت به سمت شهرکرد12*325,000,000قابل اکران
13ورودی شهر ناغان (جلوی بیمارستان امام علی) مسیر رفت به سمت ناغان12*320,000,000قابل اکران
14ورودی شهر ناغان (جلوی بیمارستان امام علی) مسیر برگشت به سمت شهرکرد12*320,000,000قابل اکران
15کوهرنگ-روستای دهنو مسیر رفت به سمت کوهرنگ12*320,000,000قابل اکران
16کوهرنگ-روستای دهنو مسیر برگشت به سمت شهرکرد12*320,000,000قابل اکران
17بابا حیدر مسیر رفت به سمت کوهرنگ12*320,000,000قابل اکران
18بابا حیدر مسیر برگشت به سمت شهرکرد12*320,000,000قابل اکران
  • کلیه هزینه های مربوط به طراحی، چاپ و نصب بر عهده طرف قرارداد می باشد.
  • پرداخت 9% مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سایر کسورات قانونی بر عهده طرف قرارداد می باشد.
  • در صورت چاپ و نصب توسط شرکت، کلیه مبالغ به مبلغ تعرفه اضافه می گردد.
  • شرط رزرو فضای تبلیغاتی، عقد قرارداد و پرداخت 30% هزینه آن است.