تعرفه تابلوهای پل هوایی شهری

ردیفموقعیت تابلوابعادتیپتعرفه (تومان)
1پل عابر دانشگاه شهرکرد مسیر رفت به سمت سامان12*4افقی8,000,000
2پل عابر دانشگاه شهرکرد مسیر رفت به سمت سامان9*4افقی8,000,000
3پل عابر دانشگاه شهرکرد مسیر برگشت به سمت شهرکرد12*4افقی8,000,000
4پل عابر دانشگاه شهرکرد مسیر برگشت به سمت شهرکرد9*4افقی7,500,000
5پل عابرهلال احمر مسیر رفت به سمت سامان6*3افقی7,500,000
6پل عابرهلال احمر مسیر رفت به سمت سامان10*3افقی7,500,000
7پل عابرهلال احمر مسیر رفت به سمت سامان10*3افقی7,500,000
8پل عابرهلال احمر مسیر مسیر برگشت به سمت شهرکرد6*3افقی7,500,000
9پل عابر ترمینال سامان مسیر رفت به سمت دانشگاه شهرکرد11*3افقی7,500,000
10پل عابر ترمینال سامان مسیر برگشت به سمت شهرکرد10*2.5افقی7,500,000
11پل عابر ترمینال سامان مسیر برگشت به سمت شهرکرد8*3افقی7,500,000
12پل عابر ترمینال آزادی خروجی شهر به سمت فارسان10*3افقی8,000,000
13پل عابر ترمینال آزادی ورودی شهر10*3افقی8,000,000
14پل عابر بلوار امام رضا ورودی شهر از سمت اصفهان10*4افقی8,000,000
15پل عابر بلوار امام رضا خروجی شهر به سمت اصفهان11*4افقی8,000,000
16پل عابر خیابان کاشانی مسیر رفت به سمت چهارراه طالقانی12*4افقی8,500,000
17پل عابر خیابان کاشانی مسیر برگشت به سمت میدان جهاد12*4افقی8,500,000
18پل عابر بلوار رهبر)جنب بانک سپه( مسیر رفت به سمت سامان9*3افقی7,500,000
19پل عابر بلوار رهبر)جنب بانک سپه( مسیر برگشت به سمت شهرکرد12*3افقی7,500,000
پل هوایی روبروی زندان (برگشت)16*4افقی5,000,000
پل هوایی روبروی زندان (مسیر رفت)16*4افقی5,000,000
پل ورودی شهر قبل CNG (به صورت یک تکه)30*4افقی8,000,000
  • کلیه هزینه های مربوط به طراحی، چاپ و نصب بر عهده طرف قرارداد می باشد.
  • پرداخت 9% مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سایر کسورات قانونی بر عهده طرف قرارداد می باشد.
  • در صورت چاپ و نصب توسط شرکت، کلیه مبالغ به مبلغ تعرفه اضافه می گردد.
  • شرط رزرو فضای تبلیغاتی، عقد قرارداد و پرداخت 30% هزینه آن است.