تعرفه تابلوهای پل هوایی شهری

Map loading, please wait ...
ردیفموقعیت تابلوابعادتیپتعرفه (ریال)وضعیت اکراناتمام اکران
1پل عابر دانشگاه شهرکرد مسیر رفت به سمت سامان12*4افقی40,000,000قابل اکران
2پل عابر دانشگاه شهرکرد مسیر رفت به سمت سامان9*4افقی40,000,000قابل اکران
3پل عابر دانشگاه شهرکرد مسیر برگشت به سمت شهرکرد12*4افقی40,000,000کفش کژال99/6/1
4پل عابر دانشگاه شهرکرد مسیر برگشت به سمت شهرکرد9*4افقی35,000,000قابل اکران
5پل عابرهلال احمر مسیر رفت به سمت سامان6*3افقی35,000,000قابل اکران
6پل عابرهلال احمر مسیر رفت به سمت سامان10*3افقی35,000,000قابل اکران
7پل عابرهلال احمر مسیر رفت به سمت سامان10*3افقی35,000,000قابل اکران
8پل عابرهلال احمر مسیر مسیر برگشت به سمت شهرکرد6*3افقی35,000,000قابل اکران
9پل عابر ترمینال سامان مسیر رفت به سمت دانشگاه شهرکرد11*3افقی35,000,000رزرو همکار99/3/1
10پل عابر ترمینال سامان مسیر برگشت به سمت شهرکرد10*2.5افقی35,000,000قابل اکران
11پل عابر ترمینال سامان مسیر برگشت به سمت شهرکرد8*3افقی35,000,000قابل اکران
12پل عابر ترمینال آزادی خروجی شهر به سمت فارسان10*3افقی40,000,000قابل اکران
13پل عابر ترمینال آزادی ورودی شهر10*3افقی40,000,000رستوران عمارت فیروزه ای99/3/1
14پل عابر بلوار امام رضا ورودی شهر از سمت اصفهان10*4افقی40,000,000رستوران عمارت فیروزه ای99/3/1
15پل عابر بلوار امام رضا خروجی شهر به سمت اصفهان11*4افقی40,000,000قابل اکران
16پل عابر خیابان کاشانی مسیر رفت به سمت چهارراه طالقانی12*4افقی45,000,000قابل اکران
17پل عابر خیابان کاشانی مسیر برگشت به سمت میدان جهاد12*4افقی45,000,000قابل اکران
18پل عابر بلوار رهبر)جنب بانک سپه( مسیر رفت به سمت سامان9*3افقی45,000,000کفش کژال99/6/1
19پل عابر بلوار رهبر)جنب بانک سپه( مسیر برگشت به سمت شهرکرد12*3افقی45,000,000قابل اکران
  • کلیه هزینه های مربوط به طراحی، چاپ و نصب بر عهده طرف قرارداد می باشد.
  • پرداخت 9% مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سایر کسورات قانونی بر عهده طرف قرارداد می باشد.
  • در صورت چاپ و نصب توسط شرکت، کلیه مبالغ به مبلغ تعرفه اضافه می گردد.
  • شرط رزرو فضای تبلیغاتی، عقد قرارداد و پرداخت 30% هزینه آن است.