تعرفه استرابورد نمایشگاه بین المللی

استرابورد نمایشگاه بین المللی

ردیفموقعیت استرابورد نمایشگاه بین المللیمتراژتعرفه (ریال)
1ورودی نمایشگاه3*43,500,000
2ورودی نمایشگاه3*43,500,000
3روبروی درب نمایشگاه3*42,500,000
4روبروی درب نمایشگاه3*42,500,000
5روبروی درب نمایشگاه3*42,500,000
6روبروی درب نمایشگاه3*42,500,000
دانلود لیست قیمت
  • کلیه هزینه های مربوط به طراحی، چاپ و نصب بر عهده طرف قرارداد می باشد.
  • پرداخت 9% مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سایر کسورات قانونی بر عهده طرف قرارداد می باشد.
  • در صورت چاپ و نصب توسط شرکت، کلیه مبالغ به مبلغ تعرفه اضافه می گردد.
  • شرط رزرو فضای تبلیغاتی، عقد قرارداد و پرداخت 30% هزینه آن است.